Tên dịch vụ: 11. Thông báo tổ chức lễ hội

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.003635.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức hằng năm có nhu cầu lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất là 20 ngày làm việc.

- Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ.

+ Hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày khi UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, UBND cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4. Đơn vị tổ chức lễ hội nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 5. Tổ chức nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận trả kết quả của UBND cấp huyện theo hình thức đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội.

+ Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội.

+ Dự kiến thành phần số lượng khách mời.

+ Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội.

+ Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày khi UBND cấp huyện nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị tổ chức lễ hội.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng VH&TT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

 + Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, UBND cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ
quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm
2018.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội.
2 Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội.
3 Dự kiến thành phần số lượng khách mời.
4 Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội.
5 Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.