Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001839.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích  hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Nếu hồ sơ hợp lệ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục hoặc nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết;

+ Thời gian giải quyết: 13 ngày

- Bước 3:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Bản sao điện tử có chứng thực điện tử quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện quy định tại Điều 27, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của Nghị định này.

* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường phổ thông dân tộc bán trú.

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan nộp hồ sơ trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phépnhà trường hoạt động giáo dục của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình Về việc cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có quyết định thành lập trường;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục + Mẫu Tờ trình
2 Bản sao điện tử có chứng thực điện tử quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường
3 Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện quy định tại Điều 27, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của Nghị định này