Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 10. Giải thể trường tiểu học

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001639.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục thực lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơnếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan. xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; nếu đủ điều kiện thì báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

+ Thời gian thẩm định là 10 ngày.

- Bước 4:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trường tiểu học; nếu chưa quyết định giải thể trường tiểu học thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trường tiểu học nêu rõ lý do.

+ Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình Giải thể trường tiểu học …(tên trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân + Mẫu Tờ trình