Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004515.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơnếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

+ Thời gian thẩm định là 10 ngày.

- Bước 4:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ; nếu chưa quyết định giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

g)  Kết quả thực hiện TTHC:

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

h) Phí, lệ phí:Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Tờ trình giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ …(tên trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường + Mẫu Tờ trình