Tên dịch vụ: 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005097.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Hội khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng cộng đồng học tập của xã trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Căn cứ kết quả tự kiểm tra, hội khuyến học cấp xã lập hồ sơ và gửi chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích  hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa của UBND cấp huyện;

+ Thời gian giải quyết là 01 ngày.

- Bước 2:

+ Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giao hội khuyến học chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại cộng đồng học tập cấp xã và trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

+ Thời gian giải quyết là 06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 3:

+ Căn cứ vào kế hoạch đã được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, hội khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã.

+ Khi có kết quả kiểm tra, Hội khuyến học lập hồ sơ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã và công bố công khai.

+ Thời gian giải quyết là 07 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.

- Bước 4:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 01 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ của ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập.

+ Tờ trình của ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Báo cáo (kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí) đánh giá kết quả xây dựng cộng đồng học tập của cấp xã, có xác nhận của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập của cấp xã;

- Hồ sơ của hội khuyến học cấp huyện trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập của cấp xã.

+ Tờ trình của hội khuyến học cấp huyện;

+ Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hội khuyến học cấp xã.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu 01. Tờ trìnhvề việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã năm ……

- Mẫu 02. Báo cáokết quả xây dựng và chấm điểm cộng đồng học tập cấp xã năm ……..

- Mẫu 03. Biên bảntự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm,xếp loại cộng đồng học tập xã…….. Năm ……

- Mẫu 04. Tờ trìnhvề việc quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập của cấp xã năm ……

- Mẫu 05. Biên bảnkiểm tra, đánh giá, chấm điểm,xếp loại cộng đồng học tập xã…….. Năm ……

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Việc đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Mỗi tiêu chí có các nội dung cần đánh giá theo các mức độ đạt được và được hướng dẫn cách cho điểm cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm cộng đồng học tập cấp xã kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT.

- Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100. Các tiêu chí không có minh chứng phù hợp không được chấm điểm.

-  Xếp loại

+  Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85-100, không có tiêu chí bị điểm 0;

+ Loại khá: Tổng số điểm đạt được từ 70-84, không có tiêu chí bị điểm 0;

+ Loại trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50-69, không có tiêu chí bị điểm 0;

+ Loại chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã được thực hiện vào tháng 12 hằng năm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình của ủy ban nhân dân cấp xã
+ Mẫu Tờ trình của ủy ban nhân dân cấp xã

2 Báo cáo (kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí) đánh giá kết quả xây dựng cộng đồng học tập của cấp xã, có xác nhận của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
+ Mẫu Báo cáo

3 Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập của cấp xã
+ Mẫu Biên bản

4 Tờ trình của hội khuyến học cấp huyện
+ Mẫu Tờ trình

5 Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã
+ Mẫu Biên bản