Tên dịch vụ: 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.002481.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

* Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

*  Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:

- Phụ huynh học sinh, người giám hộ hoặc học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến;

- Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho phụ huynh học sinh, người giám hộ hoặc học sinh;

- Phụ huynh học sinh, người giám hộ hoặc học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Học bạ;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Bảng kết quả học tập (đối với học sinh chuyển trường trong năm học).

 - Bước 1: Phụ huynh học sinh, người giám hộ hoặc học sinh lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa cấp huyện.

- Bước 2: Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ; nếu đầy đủ thì trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về trường theo nơi cư trú và trả hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. Sau đó nộp hồ sơ về trường chuyển đến. Nhà trường theo giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

b) Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

 - Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí;

 - Học bạ (bản chính);

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục);

 - Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

 - Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

 Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được chuyển trường

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo(đối với cấp trung học cơ sở) nơi đến xem xét, quyết định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Học bạ (bản chính)
2 Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục)
3 Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
4 Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác)
5 Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí