Tên dịch vụ: 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001904.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) theo quy định và lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày   

- Bước 2:

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường, lớp bổ túc văn hoá, sau khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường, lớp bổ túc văn hoá sẽ tiếp nhận học viên vào học theo quy định.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày

  • Bước 3:

+ Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở thanh toán (nếu có) và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

+ Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ Văn và Toán. Thời gian: 05 ngày

+ Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học bổ túc THCS;

- Hồ sơ, học bạ (nếu có);

- Giấy xác nhận điểm thi và cấp phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho học viên vào học tại lớp tương ứng với trình độ.

- Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 hoặc 05 ngày

-  Nếu có học bạ thì 02 ngày

-  Nếu không có học bạ thì 05 ngày

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

g) Kết quả của TTHC: Giấy cho phép vào học hoặc danh sách học viên vào lớp học bổ túc văn hóa.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

l) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Hồ sơ, học bạ (nếu có)
2 Giấy xác nhận điểm thi và cấp phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho học viên vào học tại lớp tương ứng với trình độ
3 Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
4 Đơn xin học bổ túc THCS
+ Mẫu Đơn