Tên dịch vụ: 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1,5 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005108.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường phải có đơn xin chuyển trường gửi đến nơi chuyển đến. Lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Sau khi tiếp nhận đơn xin chuyển trường, trường nơi chuyển đến giải quyết và tiếp nhận (nếu thấy hợp lệ)

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

  • Bước 3:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển trường;

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường, lớp bổ túc văn hóa

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường, lớp bổ túc văn hóa

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu vào lớp hoặc danh sách lớp học nơi chuyển đến

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu đơn xin chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (hệ bổ túc).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến
2 Đơn xin chuyển trường
+ Mẫu Đơn xin chuyển trường