Tên dịch vụ: 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005099.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước

 - Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:

+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến (theo mẫu tại Phụ lục I).

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

+ Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

- Bước 1:

+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh chuẩn bị hồ sơ theo quy định (Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ; nếu đầy đủ thì trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về trường theo nơi cư trú và trả hồ sơ theo quy định.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày

- Bước 3: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh thanh toán (nếu có) và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian giải quyết 0,5 ngày và nộp về trường chuyển đến. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến (theo giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo) tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

 

* Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước

- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến (theo mẫu tại Phụ lục II).

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

- Bước 1:

+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh chuẩn bị hồ sơ theo quy định (Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nộp hồ sơ trực tuyến Cổng dịch vụ công; hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ; nếu đầy đủ thì trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về trường theo nơi cư trú và trả hồ sơ theo quy định.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày

- Bước 3:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết 0,5 ngày và nộp về trường chuyển đến. Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến (theo giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo) tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I, II);

- Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường;

- Học bạ;

- Bản sao điện tử có chứng thực điện tử giấy khai sinh;

- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu đơn xin chuyển trường đối với học sinh tiểu học trong nước;

- Mẫu đơn xin chuyển trường đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường
2 Học bạ
3 Bản sao điện tử có chứng thực điện tử giấy khai sinh
4 Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định
5 Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có)
6 Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I, II)
+ Mẫu Đơn xin chuyển trường (trong nước)

+ Mẫu Đơn xin chuyển trường (nước ngoài về)