Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001810.000.00.00.H10

a) Trình tự, thủ tục:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn(thời gian 0,5 ngày);

- Bước 2: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra;

- Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc, căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một của Ủy ban nhân dân cấp xã. (thời gian 0,5 ngày)

b) Các thức thực hiện TTHC:  Nộp trực tiếp  hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và các văn bản khác có liên quan.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã..

g) Kết quả thực hiện TTHC:Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:

- Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục + Đơn giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục