Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi Phương tiện kỹ thuật không còn hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc hết thời hạn cầm cố, thế chấp, cầm giữ Phương tiện kỹ thuật, chủ Phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) phải trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để xóa tên trong sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

- Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tiếp nhận, xóa tên trong sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Giấy tờ liên quan đến hoạt động của Phương tiện kỹ thuật hoặc hết thời hạn cầm cố, thế chấp, cầm giữ Phương tiện kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với chủ Phương tiện kỹ thuật: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Phương tiện kỹ thuật không còn hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc hết thời hạn cầm cố, thế chấp, cầm giữ Phương tiện kỹ thuật, chủ Phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) phải trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để xóa tên trong sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

- Đối với UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã): Trong thời hạn 01 ngày tiếp nhận, xóa tên trong sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có Phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xóa tên trong sổ đăng ký tạm vắng đối với Phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội;

- Nghị định số 44/2012/NĐ-CP  ngày 18/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

- Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội