Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

+ Khi trở về nơi cư trú làm việc, học tập, công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký lại.

          - Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng; Bổ sung các thông tin vào sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị; Lập danh sách công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về).

          - Bước 3: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

b) Cách thức thực hiện: Công dân phải trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng ký lại (trường hợp công dân trở về).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

- Trong thời hạn 10 ngày kế từ ngày trở về nơi cư trú làm việc, học tập, công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký lại.

          - Trong thời hạn 01 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng; Bổ sung các thông tin vào sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị; Lập danh sách công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về).

          - Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công dân trong diện đăng ký khi đi khỏi hoặc trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung các thông tin vào sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị; Lập danh sách công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về).

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.