Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự nhận được quyết định bổ nhiệm hoặc được biên chế vào chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, thì cơ quan, tổ chức nơi công dân nơi công tác cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm hoặc giấy xác nhận chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng ký Nghĩa vụ quân sự. Công dân đã được đưa ra khỏi danh sách đăng ký Nghĩa vụ quân sự nếu không còn giữ chức vụ hoặc chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác cử đại diện đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để đăng ký Nghĩa vụ quân sự lại.

- Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Bước 3: Ban Chỉ huy quân sự huyện tổng hợp danh sách để quản lý riêng.

b) Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức nơi công dân nơi công tác cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm hoặc giấy xác nhận chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Bản chụp quyết định bổ nhiệm chức vụ (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đối chiếu với chức danh công tác thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự nhận được quyết định bổ nhiệm hoặc được biên chế vào chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, thì cơ quan, tổ chức nơi công dân nơi công tác cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm hoặc giấy xác nhận chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng ký Nghĩa vụ quân sự. Công dân đã được đưa ra khỏi danh sách đăng ký Nghĩa vụ quân sự nếu không còn giữ chức vụ hoặc chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác cử đại diện đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để đăng ký Nghĩa vụ quân sự lại.

- Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổng hợp danh sách để quản lý riêng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đối tượng miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.