Tên dịch vụ: A4. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Không Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: NOTUPDATE

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất theo mẫu.
+ Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất

2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất
3 CMND + HKTT của các bên có liên quan (người sử dụng đất, bên chuyển, bên nhận)
4 Văn bản ủy quyền của người sử dụng đất (nếu có).