TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 35.2.Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4- Có thuế).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 12 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001045 000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ cơ sở) là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm tiến hành thẩm tra hồ sơ, dự thảo Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư nêu rõ lý do không chấp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo quy định.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc.

Bước 4: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) huyện ký Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chuyển hồ sơ đã được xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản về Phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào trang bìa sau đó chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Chủ cơ sở nhận Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 01 văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- 03 bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Phụ lục 10b; Phụ lục 14b.(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:        

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
2 Văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
3 Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản