Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ thành lập tổ chức hành chính nhà nước trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công chức đại diện của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng CCVC&TCBM - Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ:

Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ có văn bản thẩm định gửi cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính nhà nước. Thời gian thực hiện 09 ngày làm việc.

- Bước 3. Trả kết quả thẩm định:

Cơ quan, tổ chức nhận kết quả thẩm định theo hình thức đã đăng ký. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân lựa chọn việc gửi hồ sơ theo một trong các cách thức sau:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, gồm:

+ Bản sao có chứng thực điện tử văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính nhà nước theo quy định.

+ Dự thảo Tờ trình thành lập tổ chức hành chính nhà nước.

+ Dự thảo Đề án thành lập tổ chức hành chính nhà nước.

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước.

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.

+ Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công 01 ngày,

- Sở Nội vụ 09 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính nhà nước.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thẩm định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Có cơ sở pháp lý; Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật; Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính; Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác; Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản sao có chứng thực điện tử văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính nhà nước theo quy định
2 Dự thảo Tờ trình thành lập tổ chức hành chính nhà nước
3 Dự thảo Đề án thành lập tổ chức hành chính nhà nước
4 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
5 Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước
6 Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan
7 Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực
Nộp hồ sơ mức độ 4