Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001177

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính công cấp huyện, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ tiếp nhận tiến hành thu thập thông tin thực hiện cấp CCCD hoặc đăng ký thực hiện cấp CCCD trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2:  Cán bộ tiếp nhận thực hiện cấp CCCD tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân cung cấp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ:

+ Trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang thẻ CCCD thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

+ Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các loại giấy tờ hợp pháp làm căn cứ pháp lý để thực hiện cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mẫu DC02).

+ Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu thập thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra ký xác nhận thông tin, in giấy hẹn trả thẻ CCCD cho công dân.

+ Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân khai bổ sung. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

+ Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết); nơi trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính công cấp huyệnhoặc trả qua đường Bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp – 07 ngày làm việc.

- Trực tuyến – 07 ngày làm việc (đăng ký trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến).

- Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Phiếu cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư (ký hiệu DC02): Bản chính: 01; Bản sao:0

- Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu CC02): Bản chỉnh: 01; Bản sao: 0.

- Trường hợp thông tin không đầy đủ, thống nhất thì xuất trình Giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần cập nhạt, bổ sung, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bản chính: 01; bản sao: 0.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Bản chính: 01; bản sao: 0.

d) Thời gian giải quyết:  07 ngày ngày việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam

e) Cơ quan thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Công an cấp huyện.

- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Căn cước công dân.

h) Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 0 đồng (Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân không phải nộp lệ phí).

-  Lệ phí:  30.000 đồng (công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD)

i) Tên biểu mẫu:

- Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (CC02 do Bộ Công an quy định-in trực tiếp từ máy tính).

- Phiếu cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02 do Bộ Công an quy định-in trực tiếp từ máy tính)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD.

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD, tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

- Thông tư số 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD.

- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định vềbiểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD, tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ Công an về sửa đổi, bồ sung một số điều Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Thông tư số 06/2021/TT-BCA, ngày 23/01/2021 của Bộ Công an Quy định về mẫu thẻ căn cước công dân.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phiếu cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư (ký hiệu DC02) + Phiếu cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư
2 Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu CC02) + Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân
3 Trường hợp thông tin không đầy đủ, thống nhất thì xuất trình Giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần cập nhạt, bổ sung, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư