Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 13.1. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. (Thực hiện tại cấp huyện)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 25 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001134.000.00.00.H10

(1) Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện sau đó chuyến đến Phòng TNMT

(2) Phòng TNMT huyện kiểm tra hồ sơ; tham mưu UBND cấp huyện chuyển hình thức sử dụng đất; điều chỉnh hợp đồng thuê đất hoặc ký lại hợp đồng thuê đất (nếu có)

(3) UBND cấp huyện ban hành Quyết định điểu chỉnh hình thức sử dụng đất

(4) Chi nhánh VPĐKĐĐ xác định và chuyển thông tin địa chính đến Chi cục thuế

(5) Chi cục thuế ra thông báo nộp tiền, đồng thời chuyển thông bào cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất nộp tiền theo quy định

(6) Bộ phận một cửa UBND cấp huyện chuyển tiếp nhận giấy nộp tiền và chuyển về Chi nhánh VPĐKĐĐ; xác nhận nội dung biến động vào GCN đã cấp. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, sao lưu hồ sơ. Chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

(7) Bộ phận một cửa UBND cấp huyện thu lệ phí, phí (nếu có) trả kết quả cho chủ sử dụng;

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 25.000 đồng.

- Đơn giá đăng ký và Cấp giấy chứng nhận:

                   + Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Đối với đất: 923.000 đồng. Đối với tài sản: 1.062.000 đồng. Đối với đất và tài sản: 1.351.000 đồng.

                   + Trường hợp không cấp mới Giấy chứng nhận (in trang 4): Đối với đất: 629.000 đồng. Đối với tài sản: 767.000 đồng. Đối với đất và tài sản: 945.000 đồng.

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
3 Hợp đồng thuê đất đã lập;
4 Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).