Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001234.000.00.00.H10

(1) Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND cấp huyệnnhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn của Phòng TNMT; (2) Phòng TNMT thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các ngành có liên quan và phê duyệt, trả kết quả cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện; (3) Bộ phận một cửa UBND cấp huyện nhận kết quả từ Phòng trả cho người sử dụng đất. Mỗi bước bấm chuyển tiếp yêu cầu phải đính kèm file hoàn thành. Nếu bấm trả về phải nêu ý kiến và đính kèm file ký trả hồ sơ

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Trích lục bản đồ địa chính thửa đất/Trích đo địa chính thửa đất
3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất