TIN MỚI:

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Quyết định đầu tư chương trình dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.008423.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Chủ chương trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và nộp trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình.

Bước 3: Căn cứ ý kiến thẩm định của các đơn vị có liên quan, chủ chương trình hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và nộp lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập).

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập) tổng hợp ý kiến các đơn vị, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tư công và dự thảo quyết định đầu tư chương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho chủ chương trình (đồng thời kết quả được đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công).

Bước 6: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho chủ chương trình.

- Dự án không có cấu phần xây dựng:

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và nộp trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tư công;

Bước 3: Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đầu tư (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập).

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho chủ đầu tư (đồng thời kết quả được đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công).

Bước 6: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho chủ đầu tư.

- Trình tự lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ dự án quan trọng quốc gia.

- Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài áp dụng cơ chế tài chính trong nước theo hình thức cho vay lại, việc lập, thẩm định chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và phải được thẩm định phương án tài chính của chương trình, dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

- Hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, Số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định chương trình, dự án

- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án

- Các tài liệu khác có liên quan

* Số lượng hồ sơ:  05 bộ tài liệu

d) Thời hạn giải quyết:

Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

- Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cơ sở (nếu thành lập).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư chương trình, dự án.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công năm 2019,

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định chương trình, dự án + văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn oda, vốn vay ưu đãi
2 Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án
3 Các tài liệu khác có liên quan