Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: (BB theo QĐ 748) Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 3.000204.000.00.00.H10

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (TIẾP NHẬN VÀ TRẢ
KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND CẤP HUYỆN)Bộ phận tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến cơ quan LĐTBXH cấp huyện thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định, chuyển kết quả cho công chức trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trả cho đối tượng

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg + M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001.docx
2 Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. + M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2002.docx