Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: (BB theo QĐ 748) Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 3.000205.000.00.00.H10

Bộ phận tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến cơ quan LĐTBXH cấp huyện thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định, chuyển kết quả cho công chức trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trả cho đối tượng

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. + M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001.docx
2 Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.