Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5.1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Giai đoạn thẩm định sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hồ sơ đã được tham vấn trên trang thông tin điện từ theo quy định

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 6 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.010733.000.00.00.H10

(1) Bộ phận tiếp nhận tại TTPVHCC nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Chi cục BVMT.

(2) Chi cục BVMT kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, Chi cục BVMT tham mưu lãnh đạo Sở TN&MT trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và đăng ký lịch họp UBND tỉnh. - Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, tiến hành trả hồ sơ bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa hồ sơ.

(3) Sau khi nhận tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định của Sở TN&MT, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (thời gian tính tại bước 2) và Công văn đăng ký lịch họp của Sở TN&MT, UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng thẩm định hoặc ủy quyền cho Sở TN&MT tổ chức họp thẩm định.

(4) Sau khi kết thúc phiên họp hội đồng thẩm định, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo kết quả thẩm định và chuyển kết quả về Bộ

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 01 bản chính văn bản của Chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường + mau%2002%20phu%20lu%20II.pdf
2 - 07 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án + mau%2004%20phu%20lu%20II.pdf
3 - 01 bản chính Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương
4 01 bản chính văn bản đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung
5 04 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, tổ chức/cá nhân ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục kèm theo đĩa CD trong đó chứa tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục)