Tên dịch vụ: Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.002597.000.00.00.H10

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện theo quy trình sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện;

b) Xây dựng báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện, bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của báo cáo tự đánh giá và bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá;

c) Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện.

d) Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu huyện đáp ứng đủ điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện ở mức độ nào thì Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trước ngày 31 tháng 5 

 

a) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 của năm sau liền kề năm đánh giá. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện trước ngày 31 tháng 5 của năm sau liền kề năm đánh giá.
Trực tuyến Trước ngày 31 tháng 5 

 

a) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 của năm sau liền kề năm đánh giá. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện trước ngày 31 tháng 5 của năm sau liền kề năm đánh giá.
Dịch vụ bưu chính Trước ngày 31 tháng 5 

 

a) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 của năm sau liền kề năm đánh giá. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện trước ngày 31 tháng 5 của năm sau liền kề năm đánh giá.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng Biểu mẫu điện tử
Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu cấp huyện  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính kèm
KQ.G03.000241 Quyết định công nhận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Địa chỉ truy cập Tệp đính kèm
Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh 27/12/2023 12/02/2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209448&classid=1

 25-bgd.signed.pdf

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

 

Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kết quả tự đánh giá, công nhận và nộp đầy đủ các hồ sơ đúng thời hạn.

a) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện mức độ 1 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 11 Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.

b) Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp huyện mức độ 2 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 12 Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện
2 Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện
3 Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu cấp huyện