Tên dịch vụ: Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 45 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.002594.000.00.00.H10

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 

Đơn vị cấp huyện tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện theo các bước:

a) Thủ trưởng đơn vị thành lập Tổ đánh giá;

b) Tổ đánh giá xây dựng Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, Bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của Báo cáo tự đánh giá và Bản tổng hợp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá;

c) Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu đơn vị đạt điều kiện công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đạt ở mức độ nào thì Thủ trưởng đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trước ngày 15 tháng 02 hằng năm 

 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện trước ngày 15 tháng 02 hằng năm.
Trực tuyến Trước ngày 15 tháng 02 hằng năm 

 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện trước ngày 15 tháng 02 hằng năm.
Dịch vụ bưu chính Trước ngày 15 tháng 02 hằng năm 

 

a) Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. b) Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện trước ngày 15 tháng 02 hằng năm.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng Biểu mẫu điện tử
Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu “Đơn vị học tập” cấp huyện  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện  

Bản chính: 1

Bản sao: 0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính kèm
KQ.G03.000239 Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Địa chỉ truy cập Tệp đính kèm
24/2023/TT-BGDĐT Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh 11/12/2023 26/01/2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209234

 Thông tư số 24_2023_TT_B

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện
2 Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu “Đơn vị học tập” cấp huyện
3 Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện