TIN MỚI:

BÁO CÁO - THỐNG KÊ

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Mức độ Tổng Chưa giải quyết Đang giải quyết Đã giải quyết Đã giải quyết Đúng và trước hạn Đã giải quyết Trễ hạn
Tổng % Tổng %
Một phần 9.857 0 1.186 8.671 8.621 99,4% 49 0,57%
Toàn trình 78.750 0 9.458 78.750 78.425 99,6% 288 0,37%

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Một phần Toàn trình Còn lại
TTHC % TTHC % TTHC %
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 72 3,2% 1756 77,8% 428 19,0%

TỶ LỆ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN