CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 33389 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 33389 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 35357 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 54308 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 54308 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 33389 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 35357 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 35357 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 33389 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 35357 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 35357 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 33389 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 54308 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 35357 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 33389 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 54308 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 26867 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 26867 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 26867 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 26867 3 Nộp hồ sơ mức 3