CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 34746 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 27882 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 27882 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 27882 Một phần Nộp hồ sơ