# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001432.000.00.00.H10 - 116. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 476 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003240.000.00.00.H10 - 110. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 548 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003275.000.00.00.H10 - 111. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 543 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003002.000.00.00.H10 - 113. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 511 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004628.000.00.00.H10 - 114. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 544 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004623.000.00.00.H10 - 115. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 538 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001029.000.00.00.H10 - 35. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 503 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004605.000.00.00.H10 - 108. Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 533 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004551.000.00.00.H10 - 119. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 441 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004503.000.00.00.H10 - 120. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 465 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001455.000.00.00.H10 - 121. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 490 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003717.000.00.00.H10 - 109. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 494 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005161.000.00.00.H10 - 112. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 488 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001622.000.00.00.H10 - 102. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 658 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001611.000.00.00.H10 - 103. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 543 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001589.000.00.00.H10 - 104. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 505 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003742.000.00.00.H10 - 105. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 522 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001837.000.00.00.H10 - 106. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 529 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001440.000.00.00.H10 - 107. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 537 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001527.000.00.00.H10 - 97. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 505 Toàn trình Nộp hồ sơ