# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012001.000.00.00.H10 - 9. Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 3 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.012002.000.00.00.H10 - 10. Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 4 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.012003.000.00.00.H10 - 11. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 5 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.012074.000.00.00.H10 - 15. Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 4 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.012413.000.00.00.H10 - Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử dụng rừng Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 4 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004697.000.00.00.H10 - Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, lâm sản và thủy sản 1 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001823.000.00.00.H10 - 24.(CNTY) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 593 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001795.000.00.00.H10 - 14. Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 446 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003893.000.00.00.H10 - 17. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 404 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000071.000.00.00.H10 - Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 4 Một phần
11 1.011999.000.00.00.H10 - 13. Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 5 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.012000.000.00.00.H10 - 14. Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 6 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 3.000152.000.00.00.H10 - 13. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 505 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 3.000160.000.00.00.H10 - 12. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 598 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.007932.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 517 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001401.000.00.00.H10 - 12. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 476 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003921.000.00.00.H10 - 16. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 420 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001823.000.00.00.H10 - 2.2. (BVTV) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, lâm sản và thủy sản 520 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003232.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 671 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003221.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 506 Toàn trình Nộp hồ sơ