# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 27402 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002326 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 26678 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002327 - 47.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp có giấy chứng tử Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 25865 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000954.000.00.00.H10 - 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 21913 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001120.000.00.00.H10 - 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 19070 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 19764 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 32249 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 31643 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Xã Tân Lập Văn hóa thể thao (X) 20690 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 40578 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 39664 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 36801 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 32245 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 31288 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Lập Giao thông vận tải (X) 33021 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 35059 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 42082 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 41678 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 40612 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 43967 Một phần Nộp hồ sơ