Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 1436 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. (UBND cấp tỉnh) Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 1218 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 4910 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 459 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên, địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 521 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 1394 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 15 160 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 1197 Nộp hồ sơ mức 4
9 9.1. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 5 150 Nộp hồ sơ mức 4
10 9.2. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương của UBND tỉnh) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 28 140 Nộp hồ sơ mức 4
11 9.3. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 141 Nộp hồ sơ mức 4
12 9.4.1 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án thuộc diện QĐ chủ trương của UBND Tỉnh và không thuộc diện cấp GCNĐKĐT) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 28 1305 Nộp hồ sơ mức 4
13 9.4.2 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án thuộc diện QĐ chủ trương của Thủ Tướng Chính Phủ và không thuộc diện cấp GCNĐKĐT) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 47 1354 Nộp hồ sơ mức 4
14 9.5 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Dự án thuộc diện quyết định chủ trương của BQLKKT) Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 20 1234 Nộp hồ sơ mức 4
15 10. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 151 Nộp hồ sơ mức 4
16 11. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 143 Nộp hồ sơ mức 4
17 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 155 Nộp hồ sơ mức 4
18 13. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 211 Nộp hồ sơ mức 4
19 14. Giãn tiến độ đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 3 242 Nộp hồ sơ mức 4
20 15. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (BQL) 1 161 Nộp hồ sơ mức 4