# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008901.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Phường Minh Thành Văn hóa thể thao (X) 19880 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Phường Minh Thành Văn hóa thể thao (X) 21003 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Phường Minh Thành Văn hóa thể thao (X) 20941 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 1294 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Minh Thành Đất đai (X) 38170 Một phần
6 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Minh Thành Đất đai (X) 48506 Một phần
7 1.012378.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 78 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.012379.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 77 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 406 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001023.000.00.00.H10 - Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 380 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.002621.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 175 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002622.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 184 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.012373.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (Cấp xã) UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 97 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.012376.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) UBND Phường Minh Thành Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 82 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Minh Thành Giao thông vận tải (X) 31551 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Minh Thành Giao thông vận tải (X) 33251 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Phường Minh Thành Giao thông vận tải (X) 32456 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Phường Minh Thành Giao thông vận tải (X) 31911 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.012084.000.00.00.H10 - Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân UBND Phường Minh Thành Văn hóa thể thao (X) 781 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Phường Minh Thành Hộ tịch (X) 345 Toàn trình Nộp hồ sơ