# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000889.000.00.00.H10 - 46.4. (Cấp mới GCN, trên 50 thửa) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 3795 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.011444.000.00.00.H10 - Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đăng ký biện pháp bảo đảm 59 Một phần
3 1.011445.000.00.00.H10 - Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đăng ký biện pháp bảo đảm 74 Một phần
4 1.004227.000.00.00.H10 - 34.4 (Cấp mới GCN - Có thuế) Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 2565 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 NOTUPDATE - A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 4870 Một phần
6 NOTUPDATE - B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 6115 Một phần
7 1.011441.000.00.00.H10 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đăng ký biện pháp bảo đảm 57 Một phần
8 1.011442.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đăng ký biện pháp bảo đảm 56 Một phần
9 1.011443.000.00.00.H10 - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đăng ký biện pháp bảo đảm 58 Một phần
10 2.001761.000.00.00.H10 - 40.1. (Chỉnh lý trang 4) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 3991 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004177.000.00.00.H10 - 42. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 1932 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004269.000.00.00.H10 - 50.3.Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 322 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001761.000.00.00.H10 - 40.2. (Cấp mới GCN) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 3823 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004199.000.00.00.H10 - 39.5. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Thay đổi ranh giới, diện tích giảm) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 1183 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001045.000.00.00.H10 - 49.4. (Cấp mới GCN, có thuế) Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 2184 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004221.000.00.00.H10 - 35.1 (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 2219 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 NOTUPDATE - A1. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 4751 Một phần
18 NOTUPDATE - A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai 3216 Một phần
19 1.004193.000.00.00.H10 - 41.3. (Văn phòng tỉnh) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 2430 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.002273.000.00.00.H10 - 44.2. (Chỉnh lý trang 4, từ 10 đến 50 thửa) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản Đất đai - QĐ3100 2665 Toàn trình Nộp hồ sơ