# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Nghĩa Bình Chứng thực 38732 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Nghĩa Bình Chứng thực 38926 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Nghĩa Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30756 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Nghĩa Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30979 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Nghĩa Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29673 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Nghĩa Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29408 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 25244 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 24744 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002080.000.00.00.H10 - Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 14751 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã Nghĩa Bình Môi trường (cấp xã, phường) 24894 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 35821 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 36786 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 35975 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 41186 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Nghĩa Bình Chứng thực 25636 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 45771 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 43010 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 44481 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 46590 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 48303 Toàn trình Nộp hồ sơ