# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 41913 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 42298 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 51405 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 45665 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 44224 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 46545 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 44439 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 42987 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 48259 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 64270 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 45727 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 49419 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 40838 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 35312 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Thị trấn Thanh Bình Chứng thực 38115 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thị trấn Thanh Bình Chứng thực 25615 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thị trấn Thanh Bình Chứng thực 38881 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 24707 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 25196 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Thị trấn Thanh Bình Hộ tịch (X) 37052 Toàn trình Nộp hồ sơ