Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 1 8991 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 15 11644 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 1 9112 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 15 9356 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 15 10885 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 5 1604 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 3 8963
8 Đăng ký giám hộ Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 5 9925 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 2 10824 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 3 8709 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 3 8916 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 1 9735
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 3 6170 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12 8415 Nộp hồ sơ mức 4
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 12 10264 Nộp hồ sơ mức 4
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 1 11189 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 5 9227 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 5 10290 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 5 9389 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 5 10717 Nộp hồ sơ mức 3