CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 34800 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 36934 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 37788 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 40290 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 41404 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 30790 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 53196 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 38102 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 39660 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 34236 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 33032 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 33838 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 35402 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 37056 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Tâm Đất đai (X) 39385 Một phần
16 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Minh Tâm Địa chính (X) 13306 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.003040.000.00.00.H10 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã Minh Tâm Địa chính (X) 12283 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Minh Tâm Địa chính (X) 11305 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.001923.000.00.00.H10 - Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Minh Tâm Địa chính (X) 10461 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004203.000.00.00.H10 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) UBND xã Minh Tâm Địa chính (X) 10245 Một phần Nộp hồ sơ