CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4947 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3480 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3372 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3306 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3426 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3290 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3360 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3359 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3338 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3191 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3234 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3268 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3243 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3264 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3272 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3279 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3304 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3154 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4379 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4321 Toàn trình Nộp hồ sơ