CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4774 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3329 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3221 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3162 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3296 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3151 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3203 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3229 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3180 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3057 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3095 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3134 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3098 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3122 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3121 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3153 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3159 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 3025 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4233 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4170 4 Nộp hồ sơ mức 4