CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 4087 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.002483.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3804 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3.000182.000.00.00.H10 - 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3733 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3498 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004444.000.00.00.H10 - 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3507 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3398 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3369 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.001818.000.00.00.H10 - 17. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3450 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3393 2
10 2.001839.000.00.00.H10 - 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3393 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001837.000.00.00.H10 - 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3434 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001824.000.00.00.H10 - 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3313 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004555.000.00.00.H10 - 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3386 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.001842.000.00.00.H10 - 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3451 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3330 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3418 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3463 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3359 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2637 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2595 2