CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4729 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4405 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4309 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4390 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4364 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4312 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4373 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4347 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4349 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4336 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4352 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4210 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4337 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4348 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4378 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4360 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4383 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4292 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4325 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 4382 Toàn trình Nộp hồ sơ