# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 NOTUPDATE - A4. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Không Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Thành phố Đồng Xoài Đất đai 3263 Một phần
2 1.001662.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường (H) 3314 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001045 000.00.00.H10 - 35.2.Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4- Có thuế). Thành phố Đồng Xoài Đất đai 4534 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 4437 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002284.000.00.00.H10 - 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 2309 Một phần
6 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3401 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.009334.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 1107 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.009335.000.00.00.H10 - 39. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính nhà nước. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 1195 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.009336.000.00.00.H10 - 40.Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính nhà nước Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 1280 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001991.000.00.00.H10 - Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nƣớc theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Đất đai 5998 Một phần
11 1.000755.000.00.00.H10 - 13.1. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. (Thực hiện tại cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Đất đai 6184 Một phần
12 2.001234.000.00.00.H10 - Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Thành phố Đồng Xoài Đất đai 5254 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001669.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 436 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.009044.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1000 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002190.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 475 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.005462.000.00.00.H10 - Thủ tục phục hồi danh dự Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 445 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.009992.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ tầng (H) 2814 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002363.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Tư pháp (H) 466 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2068 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2271 Toàn trình Nộp hồ sơ