# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5124 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5112 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4973 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4913 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4803 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4849 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4866 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5041 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5142 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 6007 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5749 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5739 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5861 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5860 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5860 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5637 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5758 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5635 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5927 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5984 Toàn trình Nộp hồ sơ