CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3377 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3313 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3431 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3297 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3364 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3366 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3346 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3198 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3243 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3271 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3249 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3270 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3279 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3285 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3314 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3162 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4382 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4325 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4295 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4386 Toàn trình Nộp hồ sơ