CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3883 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3834 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3196 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3198 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3301 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 12902 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 10921 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6860 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7369 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 8064 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6018 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6037 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 9000 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7716 Một phần Nộp hồ sơ
15 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7688 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4962 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6719 Một phần Nộp hồ sơ
18 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5738 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5867 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4926 Toàn trình Nộp hồ sơ