CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3713 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3665 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3042 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3049 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3026 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 3133 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 12612 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 10664 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6685 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7096 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7873 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5833 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5866 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 8830 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7545 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7517 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4802 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6556 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5595 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5730 4 Nộp hồ sơ mức 4