CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Đồng Phú Công thương 4330 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Đồng Phú Công thương 4025 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Đồng Phú Công thương 4199 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.009993.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2859 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 4091 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 4022 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 3525 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3885 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3836 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3136 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3793 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3883 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 4207 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3869 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3518 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Huyện Đồng Phú Y tế (H) 4108 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
17 1.001138.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Huyện Đồng Phú Y tế (H) 3969 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 2.000552.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Huyện Đồng Phú Y tế (H) 3918 Toàn trình Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 2701 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3593 Toàn trình Nộp hồ sơ