THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008724.000.00.00.H10 - 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 1667 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 1708 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 1835 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008951.000.00.00.H10 - 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 1887 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4969 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004444.000.00.00.H10 - 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4723 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4654 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4616 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001818.000.00.00.H10 - 17. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4448 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4548 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001839.000.00.00.H10 - 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4816 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001837.000.00.00.H10 - 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4516 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001824.000.00.00.H10 - 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4517 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004555.000.00.00.H10 - 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4500 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001842.000.00.00.H10 - 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4661 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4598 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004563.000.00.00.H10 - 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4614 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001639.000.00.00.H10 - 10. Giải thể trường tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4455 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4522 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3810 Một phần Nộp hồ sơ