CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thị xã Chơn Thành Công thương 8113 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13310 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 11317 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12825 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13668 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 11809 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12911 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 11927 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13233 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 6468 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 6706 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005125.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 7096 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 14656 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 11483 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 11166 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 10436 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001874.000.00.00.H10 - 20. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4783 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003103.000.00.00.H10 - 19. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4472 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003140.000.00.00.H10 - 18. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 5055 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003185.000.00.00.H10 - 17. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 5235 Toàn trình Nộp hồ sơ