CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13311 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 11319 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 10981 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 12827 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13670 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 11810 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 12913 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 11928 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13236 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 7824 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 8363 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 8395 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 9765 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Công thương 7385 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Công thương 7840 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Công thương 8311 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 6917 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Đồng Phú Công thương 8119 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.010832.000.00.00.H10 - 12. Thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 7459 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000294.000.00.00.H10 - 17. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6330 Toàn trình Nộp hồ sơ