CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 13582 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 4113 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010591.000.00.00.H10 - 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 5404 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010938.000.00.00.H10 - 19. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 6151 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 12893 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 10913 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6850 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7357 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 8056 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6013 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6030 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 8990 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7706 Một phần Nộp hồ sơ
14 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 7682 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4954 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 6714 Một phần Nộp hồ sơ
17 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5729 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5861 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4913 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 4707 Toàn trình Nộp hồ sơ