# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012399.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 1884 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.012401.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 988 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.012402.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 869 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004246.000.00.00.H10 - 4. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường (STNMT) 1129 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001594.000.00.00.H10 - 26. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1289 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001584.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 682 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001171.000.00.00.H10 - 23. Cho phép họp báo (trong nước). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1668 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005452.000.00.00.H10 - 11. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1900 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001091.000.00.00.H10 - 12. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1690 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001087.000.00.00.H10 - 13. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1640 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.009374.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy phép xuất bản Bản tin (Địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1246 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.012392.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh (Cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 1148 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.012395.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 945 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.012396.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" (cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 1217 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.012398.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 1738 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.012399.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 1884 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.012401.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất (cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 988 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.012402.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình (cấp tỉnh) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 869 Toàn trình Nộp hồ sơ