CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006805.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 5099 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.002662.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 6849 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003141.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 8374 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.007286.000.00.00.H10 - Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 6909 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.007287.000.00.00.H10 - Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 7554 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.007266.000.00.00.H10 - Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 6315 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.007285.000.00.00.H10 - Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Chơn Thành Kinh tế - Hạ tầng (H) 8114 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1960 Toàn trình Nộp hồ sơ